KINDLUSTANDVAD TEENUSED

* Audit

Kuigi auditi käigus kontrollitakse põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ja aastaaruande koostamise kontrollprotseduure, ei pea ettevõtte juhid auditit kartma. Pigem tuleb auditisse suhtuda kui kindlustunnet pakkuvasse protseduuri ning audiitorisse kui koostööpartnerisse. Põhjaliku analüüsi tulemusena saame juhtida sinu tähelepanu puudustele, mille kõrvaldamine tagab efektiivsema juhtimise. Meie kontrollmetoodika on üles ehitatud Auditeerimise standardites kajastatud protseduure arvestades. Auditi tulemusena kinnitame, et aastaaruande seisukohalt olulist informatsiooni genereerivad protsessid ja süsteemid on läbitud korrektselt. Kasutusel olev metoodika võimaldab anda tagasisidet tegevus-, sisekontrolli- ja finantsriskide kohta. Audiitori arvamus tõstab sinu firma finantsinformatsiooni usaldusväärsust. Auditi tulemuseks on kindlustunnet andev aruanne selle kohta, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

 

* Ülevaatus

Võrreldes auditiga, on ülevaatus mõeldud eelkõige väiksematele ja vähema avaliku huvi all olevatele ettevõtetele. Ülevaatuse puhul on kontrollprotseduurid auditi omadest vähem põhjalikud ja piirduvad üksnes analüütiliste testide ja võtmeisikute intervjueerimisega. Seeetõttu on ülevaatus auditist oluliselt kiirem ja odavam. Ülevaatus pakub samas väiksemat kindlustunnet kui audit. Juhul, kui ettevõtte omanik(ud) on huvitatud siiski põhjalikuma kindlustunde saamisest, jätab uus audiitortegevuse seadus võimaluse asendada kohustuslik ülevaatus auditiga.

* Pakendiaudit

Pakendiaruandluse audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang pakendriregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  Auditeerime pakendiaruannet. Pakendiarvestuse pidamise ja pakendiaruande koostamise kohustus on pakendiettevõtjal. Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, mille pakendimass on viis tonni või rohkem, peab esitama pakendiaruande koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.

* Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll

Kui olete otsustanud oma ettevõtte osakapitali mitterahalise sissemakse abil suurenda, siis vastavalt äriseadustikulerkontrollib audiitor mitterahalise sissemakse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas mitterahaline sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele. Vandeaudiitori aruandes kirjeldatakse mitterahalise sissemakse objekt ja selle hindamisel kasutatud meetod. Samuti sisaldab aruanne kinnitust, et mitterahalise sissemakse objekti väärtus katab mitterahalise sissemaksega tasutud aktsia nimiväärtuse ja ülekursi.