Audit

Kuigi auditi käigus kontrollitakse põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ja aastaaruande koostamise kontrollprotseduure, ei pea ettevõtte juhid auditit kartma. Pigem tuleb auditisse suhtuda kui kindlustunnet pakkuvasse protseduuri ning audiitorisse kui koostööpartnerisse. Põhjaliku analüüsi tulemusena saame juhtida sinu tähelepanu puudustele, mille kõrvaldamine tagab efektiivsema juhtimise. Meie kontrollmetoodika on üles ehitatud Auditeerimise standardites kajastatud protseduure arvestades. Auditi tulemusena kinnitame, et aastaaruande seisukohalt olulist informatsiooni genereerivad protsessid ja süsteemid on läbitud korrektselt. Kasutusel olev metoodika võimaldab anda tagasisidet tegevus-, sisekontrolli- ja finantsriskide kohta. Audiitori arvamus tõstab sinu firma finantsinformatsiooni usaldusväärsust. Auditi tulemuseks on kindlustunnet andev aruanne selle kohta, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.