Pakendiaudit

Pakendiaruandluse audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang pakendriregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  Auditeerime pakendiaruannet. Pakendiarvestuse pidamise ja pakendiaruande koostamise kohustus on pakendiettevõtjal. Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, mille pakendimass on viis tonni või rohkem, peab esitama pakendiaruande koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.