TEENUSED

 KINDLUSTANDVAD TEENUSED

* Audit

Kuigi auditi käigus kontrollitakse põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ja aastaaruande koostamise kontrollprotseduure, ei pea ettevõtte juhid auditit kartma. Pigem tuleb auditisse suhtuda kui kindlustunnet pakkuvasse protseduuri ning audiitorisse kui koostööpartnerisse. Põhjaliku analüüsi tulemusena saame juhtida sinu tähelepanu puudustele, mille kõrvaldamine tagab efektiivsema juhtimise. Meie kontrollmetoodika on üles ehitatud Auditeerimise standardites kajastatud protseduure arvestades. Auditi tulemusena kinnitame, et aastaaruande seisukohalt olulist informatsiooni genereerivad protsessid ja süsteemid on läbitud korrektselt. Kasutusel olev metoodika võimaldab anda tagasisidet tegevus-, sisekontrolli- ja finantsriskide kohta. Audiitori arvamus tõstab sinu firma finantsinformatsiooni usaldusväärsust. Auditi tulemuseks on kindlustunnet andev aruanne selle kohta, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

 

* Ülevaatus

Võrreldes auditiga, on ülevaatus mõeldud eelkõige väiksematele ja vähema avaliku huvi all olevatele ettevõtetele. Ülevaatuse puhul on kontrollprotseduurid auditi omadest vähem põhjalikud ja piirduvad üksnes analüütiliste testide ja võtmeisikute intervjueerimisega. Seeetõttu on ülevaatus auditist oluliselt kiirem ja odavam. Ülevaatus pakub samas väiksemat kindlustunnet kui audit. Juhul, kui ettevõtte omanik(ud) on huvitatud siiski põhjalikuma kindlustunde saamisest, jätab uus audiitortegevuse seadus võimaluse asendada kohustuslik ülevaatus auditiga.

*Pakendiaudit

Pakendiaruandluse audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang pakendriregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.  Auditeerime pakendiaruannet. Pakendiarvestuse pidamise ja pakendiaruande koostamise kohustus on pakendiettevõtjal. Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, mille pakendimass on viis tonni või rohkem, peab esitama pakendiaruande koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.

* Mitterahalise sissemakse hindamise kontroll

Kui olete otsustanud oma ettevõtte osakapitali mitterahalise sissemakse abil suurenda, siis vastavalt äriseadustikulerkontrollib audiitor mitterahalise sissemakse hindamist ja esitab arvamuse selle kohta, kas mitterahaline sissemakse vastab äriseadustikus esitatud nõuetele. Vandeaudiitori aruandes kirjeldatakse mitterahalise sissemakse objekt ja selle hindamisel kasutatud meetod. Samuti sisaldab aruanne kinnitust, et mitterahalise sissemakse objekti väärtus katab mitterahalise sissemaksega tasutud aktsia nimiväärtuse ja ülekursi.

FINANTSNÕUSTAMINE

* Ettevõtte väärtuse hindamine

Kas ettevõtte aktsiate või osade tegelik väärtus vastab bilansis kajastatud numbritele? Kas finantsvarad, põhivarad jm aktivad, ettevõtte nõuded või kohustused on kajastatud õiglases väärtuses? Ettevõtte väärtust on vaja teada siis, kui tekib vajadus firmat müüa või osta. Samuti siis, kui omanik soovib oma väärtpabereid müüa.

* Ühinemiste ja jagunemist finantsalane nõustamine.

Olete otsustanud soetada juba tegutseva ettevõtte? Olemasoleva ettevõtte maha müüa? Ühineda teise ettevõttega või hoopis jagada senise ettevõtte mitmeks haruks? Iga selline toiming koosneb paljudest erinevatest nüanssidest. Ettevõtete ühinemisel ja jagunemisel on lisaks juriidilistele toimingutele vaja tähelepanu päärata ka tehingute majandusliku kajastamise korrektsusele, selle kajastamise vastavusele seadustele ning heale tavale. Selliste tehingute puhul ei tohi emotsioonid saada võitu kainest mõistusest, seetõttu on nutikas enne lõpliku otsuse langetamist küsida nõu spetsialistilt. Või veel parem – kaasata ta protsessi juba algusest peale, nii hoiate kokku aega ja raha.

 

*Ostueelne finantsseisu ülevaatus

Kui olete otsustanud oma väärtusahela kasvatamiseks omandada sama valdkonna mõne teise ettevõtte, siis tuleks välja selgitada tehingu riske ja hinda mõjutavad tegurid. Selleks on oluline, et eelnevalt viidaks läbi põhjalik ostetava ettevõtte majandustegevuse ja finantsaruandluse analüüs – due diligence ehk ostueelne analüüs. Olgu selleks siis kas soov hinnata juhtimissüsteemide ja protseduuride kokkusobivust või tarneahela pikendamise, kinnisvaraarenduse või muuga seonduvat sünergiat. Valmistame ostueelse projekti kava ette vastavalt ostja eesmärkidele.

*Finantsüsteemide optimeerimine

Tunned, et paberimajandus on üle pea kasvanud, dokumendid ei liigu piisavalt kiiresti ja osakonnajuhtidel puudub operatiivne informatsioon? Tundub, et „kõik justkui toimib, aga saaks ju paremini“? Sel juhul aitab põhjalik audit, mille käigus kaardistab meie ekpert sinu ettevõtte finantsarvestussüsteemi hetkeseisu, samuti sinu võimalused ja ootused ettevõtte edasise arengu osas. Saadud tulemuste põhjal ning automatiseeritud rutiinide, kaasaegsete tarkvaralahenduste ja personali juhendamise abil koostame sinu vajadustele vastava finantssüsteemi, mis tagab senisest kordades kvaliteetsema infoliikumise. Nii on võimalik säästa üksikute tegevuste pealt aega kuni 80%, mis keskmise suurusega ettevõttele tähendab sadu töötunde kuus, tuhandeid aastas.

 

Ärianalüütika

 

*Juhtimistöölaud

– teeb olulise informatsiooni nähtavaks

Tänases ettevõtluskeskkonnas on äriprotsesside ja juhtimise kvaliteet ettevõtte kõige kriitilisem edutegur. Informatsioon ja selle kasutamise ulatus määrab suuresti äritegevuse edukuse. Probleemiks ei ole tihti andmete puudumine, vaid nende haldamine selliselt, et oluline informatsioon oleks esiletõstetud. Kuidas jõuab oluline informatsioon juhtimisotsuste vastuvõtmiseks juhi töölauale sinu ettevõttes?

Juhtimistöölaud on ärianalüüsi lahendus, mis muudab erinevatest äritarkvaradest pärinevad keerulised andmehulgad sinu meeskonnale automaatselt ja minimaalse ajakuluga visuaalselt kergesti arusaadavaks informatsiooniks.

 

– Integreeritud andmed – terviklik informatsioon

Juhtimistöölaud võimaldab integreerida andmed erinevatest allikatest, milleks võivad olla majandustarkvara, GPS lahendused, MS Exceli süsteemid, projektijuhtimise rakendused või mistahes muud ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemid.


(Selle punase teksti „… ja teised ettevõttes kasutusel olevad rakendused“ ma viskaks välja, see on visuaalselt kole ja ei anna midagi)

 

 

Andmete integreerimine võimaldab luua suurepärase juhtimissüsteemi, mis varustab kõiki osapooli olulise informatsiooniga – müügihaldurist kuni tegevjuhini.

 

–  nutikas tööriist igal juhtimistasandil

Juhtkond

·                     Ülevaatlikud töölauad;

·                     strateegilised mõõdikud;

·                     taktikalised mõõdikud jpm.

 

 

Finantsjuht ja controller

·                     Debitoorse võlgnevuse juhtimine;

·                     konsolideeritud aruanded;

·                     krediidilimiidi juhtimine;

·                     Finantsprognoosid jpm.

 

Müügi– ja turundusjuht

·                     Kliendiportfelli detailne analüüs;

·                     müügiplaanide jälgimine;

·                     tooteportfelli haldus;

·                     müügiprognooside koostamine jpm.

 

Tootmise ja tarneahela juhtimine

·                     Varude juhtimine ja ostude planeerimine;

·                     prognooside koostamine;

·                     tootmisplaanide jälgimine;

·                     just-in-time, 6sigma, lean management tootmismudelite realiseerimine jpm.

 

–  on unikaalne ärianalüüsi lahendus

Standardseid lahendusi ei eksisteeri, seetõttu on iga juhtimistöölaud unikaalne ja peegeldab vaid sinu ettevõtte jaoks olulist informatsiooni. meie aitame sul näha võimalusi, kuidas on juhtimistöölaua kaasabil võimalik ettevõtet veelgi tõhusamaks muuta. Koostöös sinuga aitame kaardistada hetkeolukorra, defineerime lähteülesande, töötame välja  sobiva juhtimistöölaua lahenduse ning anname nõu, kuidas seda kasutada.

Juhtimistöölaud võimaldab mõõta kõiki olulisi aspekte, mis aitavad tegevusi juhtida. Juhtimisotsuste vastuvõtmiseks vajalik näitajad on alati terviklikul ja kergestihaarataval moel üle internetivõrgu kättesaadav. Juhtimistöölaud on suurepärane töövahend mistahes ärivaldkonnas ja mistahes juhtimistasandil. Juhtimistöölauaga minimeerid määramatust tuleviku ees ning omad alati suurepärast ülevaadet, mis ja millepärast on juhtunud!