Kui majandusaasta aruande audiitorkontroll on kohustuslik, siis tuleb aruande koostamisele hakata mõtlema juba ammu enne majandusaasta tegelikku lõppemist, sest muidu võib juhtuda, et aruanne jääb tähtaegselt esitamata, kuna audiitorid ei leidnud sobivat aega auditi või ülevaatuse läbi viimiseks. Probleemide ennetamiseks on mõistlik veel enne aasta lõppu audiitoriga aeg kokku leppida.

Järgnevalt toome välja mõned olulised tähelepanekud, millega tasub audiitori valimisel arvestada, et tagada mõnus vastastikune koostöö:

1. Tuvasta audiitorkontrolli kohustus

Audiitorkontrolli kohustus sõltub enamiku ettevõtete puhul kolmest näitajast – bilansimahust, müügitulust ja töötajate arvust. Aktsiaseltsidel on auditi kohustus alati kui on rohkem kui kaks aktsionäri. Seadustes on veel mõningaid erisusi spetsiifilistes valdkondades, aga kõiki neid ei ole mõistlik siinkohal lahti kirjutada. Kui teie ettevõtet või teie raamatupidamisklienti ei ole varasemalt auditeeritud või üle vaadatud ja ettevõtte juhtkond ennustab majandusaastal kasvu, siis tasub kontrollida, kas lõppeva aasta aruanne nõuab audiitorkontrolli läbiviimist või mitte.

E-Äriregistris rakendub automaatkontroll, mis tuvastab auditi kohustuse, aga kahjuks selgub see alles vahetult enne aruande esitamist. Meie töös on esinenud mitmeid kordi, kui majandusaasta aruande auditeerimisvajadus selgub 30.juunil või natuke varem, kui klient soovib tähtaegselt aruannet esitada ja see ei õnnestu. Leida siis audiitor, kellele töövõtt graafikusse mahub, ei ole lihtsalt reaalne ja kahjuks peab ettevõte aruande esitamisega hilinema.

Tuvasta juba praegu audiitorkontrolli vajalikkus kasutades selleks E-Audit OÜ kodulehel olevat auditikohustuse kalkulaatorit: https://www.audit.ee/toovahendid/

Soovitame väiksematel ettevõtetel leida audiitorite hulgast ettevõttele usaldusväärne koostööpartner vabatahtlikult ilma kohustuseta ning anda heas koostöös kindlus teie majandusaastaaruande kvaliteedile.

2. Lepi audiitoriga teenuse osutamises kokku võimalikult vara

Üldiselt planeerivad audiitorid esimese poolaasta graafikut juba sügisel. Mõistlik on kontrolli periood ja aruande lõpptähtaeg kokku leppida enne aasta lõppu, sest nn kuuma perioodi ajagraafik täitub kiiresti.

Üldjuhul, kui ettevõttel on bilansis suured varude jäägid, siis lasub audiitoril kohustus osaleda inventuurides (ülevaatuse korral mitte). Kui audiitori valimine ja ajas kokkuleppimine jääb inventuurijärgsesse perioodi, siis ei ole audiitori osalemine kindlasti võimalik. Järgnevalt peab audiitor kaaluma, kas tal on võimalik saada põhjendatud kindlustunne varude olemasolu ja väärtuse kohta ka muul moel. Kui see ei ole võimalik, siis peab audiitor kaaluma märkusega arvamuse avaldamist, mistõttu võib kokkulepetega hilinemisel olla otsene mõju audiitori arvamusele.

3. Suur rahvusvaheline võrgustik või väiksem audiitorbüroo?

Perioodil 01.07.2020-30.06.2021 osutatud audiitorteenuste käibest moodustas nelja suurima büroo käive üle poole (allikas: AJN aastaraamat). Auditit tellides on mõistlik kaaluda, kas teie ettevõttele oleks parim lahendust osta teenust suurest või veidi väiksemast büroost.

Lisaks hinnale tuleb kaaluda ka audiitorbüroo võimekust tööd läbi viia. Kui tegemist on väga keerulise ettevõtlusega või kuulutakse rahvusvahelisse kontserni, siis võib olla parim lahendus osta teenus sisse suurest audiitorvõrgustikust, kus on olemas väga erinevate valdkondade eksperdid ja tihe koostöö võrgustiku teistes riikides asuvate büroodega.

Väiksemate audiitorbüroode eeliseks võib olla paindlikkus ja see, et töö eest vastutav vandeaudiitor on kliendile lähemal – tõenäoliselt on sellises büroos vähem assistente ja muid tasandeid kliendi ja vandeaudiitori vahel. Üsna tõenäoliselt saab väiksem büroo pakkuda ka madalamat teenuse hinda väga heal tasemel teenuse juures. Alati võib auditi pakkumiste küsimisel uurida, kas audiitorbürool on varasemat kogemust sarnaste ettevõtete auditeerimisel ning sellise kogemuse võib seada ka pakkumise esitamise eeltingimuseks.

4. Kontrolli audiitori tausta ja kvaliteeti

Audiitori arvamust loevad ettevõtte omanikud, finantseerijad, kliendid ja tarnijad, võimalik, et ettevõtte tulevased uued omanikud. Seetõttu on audiitori arvamusel mõnigi kord väga oluline mõju. Ettevõtte omanike huvides on, et arvamus oleks põhjendatud ja selle kujundamiseks tehtud töö vastaks audiitortegevust reguleerivatele standarditele.

Kõrge kvaliteedi tagamiseks on kõik Eestis tegutsevad audiitorettevõtjad allutatud kvaliteedikontrollile, mille käigus hindab Audiitortegevuse Järelevalve Nõukogu (AJN) audiitori töö kvaliteeti. Kontrolle ei viida läbi igal aastal, aga praeguse regulatsiooni kohaselt vähemalt kord kuue aasta jooksul. Kvaliteedikontrolli tulemused on avalik info, mida soovitame enne audiitori valimist kontrollida. Seda võib teha juba enne pakkumiskutse avaldamist. Info kõikide audiitorettevõtjate kohta on koondatud audiitortegevuse portaalis (https://www.audiitortegevus.ee/atr/web/register/audiitorettevotja-otsing), kust on kõigil võimalik näha ka läbi viidud kvaliteedikontrollide tulemusi (konkreetse audiitorettevõtja juures osas „Menetlused“).

Kvaliteedi kohta antud hinnang on järgmisel skaalal:

  • Roheline – audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele
  • Kollane – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav
  • Oranž – audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav
  • Punane – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav

Audiitori valimisel soovitame kaaluda, kas audiitori eelneva töö kvaliteet on olnud teie hinnangul piisav.

5. Audiitori valimine on omaniku pädevuses

Audiitori valimine on Äriseadustiku kohaselt omanike pädevuses ning audiitori valimise kohta tuleb vormistada osanike või aktsionäride otsus. Sihtasutustel on pädevaks organiks nõukogu ning MTÜ-l üldkoosolek. Seega ei ole audiitorteenuste ost nagu muu tavapärane majandustehing, mida saab juhatus üksi otsustada. Juhatuse ülesanne on uurida võimalusi ning pakkuda otsustajatele variante, kuid lõpliku valiku peavad siiski tegema omanikud.

Meie soovitus on audiitori valimisel lisaks teenuse hinnale võtta arvesse ka muud siin artiklis toodud infot, sh audiitori tausta ja kvaliteedikontrolli tulemusi. Otsustamise lihtsustamiseks võiks juhatus ka selle info omanikele kokku koondada.

6. Audiitori määramisest e-Äriregistris

Kui olete jõudnud sinnamaani, et audiitor on valitud, siis tuleb see valik vormistada ka Äriregistris ning seda lausa kahes erinevas kohas.

Esiteks on vaja audiitor avalikustada registrikaardi välise isikuna. Selleks on vaja audiitori digitaalselt allkirjastatud nõusolekut enda audiitoriks määramise kohta ning RIKis on vaja teha kandeavaldus. Seda tasub meeles pidada ka siis kui valitakse uus audiitor. Eestis on üsna palju ettevõtteid, kelle registris avaldatud info audiitori kohta ei vasta enam tegelikkusele.

Teiseks, selleks, et audiitoril oleks ligipääs ettevõtte majandusaasta aruandele ning et tal oleks tehniliselt võimalik oma arvamus või kokkuvõte lisada, on vaja audiitor määrata ka RIKis majandusaasta aruande esitamise lehel.

Ellen Tohvri ja Robert Pirk E-Audit OÜ vandeaudiitorid